Identificació de l’establiment
Identificació de la persona
Horari de disponibilitat telefònica
Reclamació

    

Documentació necessària per presentar una reclamació:
- Reclamació prèviament presentada a l’empresa. Han d’haver passat 30 dies des de la interposició de la reclamació o bé l’empresa us n’ha d’haver donat resposta per escrit.
- Certificat de correus amb avís de recepció, full de reclamació segellat o comprovant de l’enviament de la reclamació.
- Resposta de l’empresa, si n’hi hagués.
- DNI, NIE o passaport.
- Si la persona que interposa la reclamació no és el titular de la factura o servei a reclamar, cal aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular i de la persona autoritzada.
- Full de reclamació emplenat.
- Qualsevol altra documentació que acrediti la reclamació (factures, contractes, bitllets d’avió...)
Documentació aportada
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB. Tipus de fitxers permesos: jpg, jpeg i pdf.
On s'han de fer arribar els documents
Els documents es poden fer arribar per correu, fax, correu electrònic (en els formats .pdf, .docx o .jpg) o personalment a l’OMIC:
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
Ronda Sant Pau, 43 – 45, baixos, 08015 Barcelona
E-mail: omic@bcn.cat
En cas que la reclamació sigui traslladada a la Junta Arbitral de Consum, la persona consumidora declara expressament que s'adhereix al sistema.
Els apartats marcats amb asterisc (*) són obligatoris
Accepto que l’OMIC m’enviï una enquesta de satisfacció referent a la meva consulta.
He llegit la informació sobre protecció de dades i accepto els termes i condicions d’ús.
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades personals (segons les competències/fitxerLOPD 072 - Reclamacions de persones consumidores) amb la finalitat de gestionar i tramitar queixes, denúncies, reclamacions i consultes en matèria de consum (tractament 0216), legitimada en base al consentiment de l’interessat Les vostres dades podran ser cedides a l’empresa contra la qual es reclama o a un altre Organisme competent en la mateixa finalitat. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp “Adreça electrònica” o “Telèfon mòbil” ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per dur a terme comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
El seu tràmit s'ha realitzat correctament. El número d'expedient és: [[0]]